Paleontologia

La Paleontologia és la ciència que estudia els éssers vius d´èpoques geològiques passades. L’estudi dels fòssils i els sediments que els contenen permet extreure informació de com era l’ecologia de l’entorn on vivien, l’evolució de les espècies, les condicions i les circumstàncies en les quals es van formar, etc. És per aquests motius que és de vital importància la valoració, preservació i conservació del patrimoni paleontològic existent en un territori. Així, el propi territori pot veure augmentar la seva riquesa patrimonial de manera que amb una adequada gestió i amb la conseqüent difusió pot repercutir en el seu atractiu turístic i per tant en el desenvolupament econòmic de la regió.

L’equip humà i col·laboradors que formen Eureka SGN posseeixen una àmplia experiència professional en el camp de la Paleontologia que avalen l’oferta de serveis que ofereix l’empresa:

  •  Prospeccions paleontològiques, localització i catalogació de jaciments paleontològics amb finalitat diversa, des d’estudis científics com possibles  afectacions en l’àmbit de l’obra pública o privada.
  •  Processat de mostres paleontològiques, processament de material sedimentari susceptible a contenir restes fòssils. Aquest processament comporta diferents etapes que poden variar segons la naturalesa del sediment amb el que es treballa.
  •  Intervencions paleontològiques, actuacions en jaciments amb la finalitat d’extreure, conservar i preparar les restes fòssils existents.
  •  Informes d’afectacions en el patrimoni paleontològic per a estudis d’impacte ambiental, estudi d’àrees paleontològiques successibles a ser afectades per qualsevol tipus de projecte d’obra tant pública com privada.
  •  Identificació, documentació i valoració de col·leccions paleontològiques.
  •  Preparació de restes fòssils, la preparació paleontològica engloba els processos pels quals queden exposades les característiques del fòssil alhora que preserva les restes dotant-les de les condicions precises que impedeixen la seva alteració i deteriorament. Aquest conjunt de tècniques tenen com a objectiu principal el seu posterior estudi científic. Aquest servei és recolzat amb la realització d’un informe on queda especificada tota la informació referent a intervenció que s’ha realitzat sobre la resta fòssil.