Els Sistemes d’Informació Geogràfica

Què és un SIG?

 “Un Sistema d’informació Geogràfica (SIG) és un sistema de hardware, software i procediments per a realitzar la captura, emmagatzematge, manipulació, anàlisi, modelització i representació de dades georeferenciades per a la resolució de problemes complexos de planificació i gestió del territori.”

 Els Sistemes d’Informació Geogràfica són el resultat de l’aplicació de les Tecnologies de la Informació a la gestió de la informació geogràfica (dades georeferenciades).

 Els SIG són unes eines dissenyades per a la gestió i visualització de dades sobre cartografia digital distant molt amb els tradicionals sistemes de gestió de base de dades que presenten la informació en taules i/o textos. Això permet gestionar i analitzar informació espacial en temps real per a poder donar resposta a preguntes i ajudar a la presa de decisions relacionades amb un territori en un curt període de temps.

Què ens pot donar un SIG?

 Tota acció o fenomen que es dóna a la superfície terrestre es pot georeferenciar i es pot relacionar amb d’altres. Donades les múltiples funcions i la versatilitat d’un SIG, té un rang d’aplicació molt ampli derivant en notables beneficis a conseqüència de la seva correcta implantació:

  • La informació queda continguda en una base de dades espacial la qual cosa facilita la visualització i les consultes espacials i/o alfanumèriques en un entorn eficient i interactiu. Això ens permet tenir ben organitzada i accessible la informació espacial enfront a fons analògiques.
  • La implantació d’un SIG corporatiu facilita l’accessibilitat a la informació corporativa i per tant a compartir-la entre usuaris i/o departaments d’una mateixa organització, evitant duplicitats de dades i augmentant la seva qualitat. A nivell corporatiu això representa evitar redundàncies, augmentar la productivitat i generar sinèrgies entre equips de treball.
  • L’entorn de treball d’un SIG permet realitzar de manera ràpida la consulta, visualització i anàlisis de models espacials que poden representar casos reals o conceptuals, podent avançar-nos a situacions futures.
  • Permet introduir informació complementària sense que afecti a la integritat d’una base de dades o un projecte existent.
  • Minimitza els costos operacionals i de temps de realització donant lloc a un increment de la productivitat, és a dir una major eficiència de treball.
  • Facilita l’adquisició i la transmissió de coneixements ja que permeten emmagatzemar la informació gràfica i l’alfanumèrica i relacionar-la entre elles. La visió espacial d’un fenomen es fa més comprensible i s’assimila millor que la lectura d’un registre de dades.
  • Permet la interacció de tots els elements presents en una àrea donant lloc a la descoberta d’associacions i per tant a la creació de nova informació geogràfica.  Per tant, ajuda a tenir una visió holística de la realitat, és a dir, concebre la realitat com un conjunt de la suma de les diferents parts que la composa.